top Feldlaufbahn

rural opportunities

top Randbemerkung

rand remark

top Auf all den Wegen XII

on all the ways XII

top Ein Tag im Januar

a day in january

top Heimwärts

way home

top Auf all den Wegen X

on all the ways X

top Aus dem Lot

in bad order

top Der Geheimnisträger

the mysterious carrier

top Schall Mauer

sound barrier

top Tempora